Protective and safety clothing

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Number: 7051160
Publication date: 13-01-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: special workwear and occupational clothing clothing and garments

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   2 Regionalna Baza Logistyczna
   ul. Marsa 110
   Warszawa
   04-470
   Poland
   E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
   Fax: +48 261815093
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (bielizna letnia długa, bluza ocieplająca, skarpety letnie koloru czarnego, bielizna zimowa marynarki wojennej, skarpety zimowe)


    Reference number: D/208/2017
   2. Main CPV code:
    35113400
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku (bielizna letnia długa, bluza ocieplająca, skarpety letnie koloru czarnego, bielizna zimowa marynarki wojennej, skarpety zimowe).

    2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie zadań nr: 1, 2 i 5.

    Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 30.9.2018 r., wraz ze skorygowanym planem dostaw oraz specyfikacją rozmiarową.

    3. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-01-11
 3. Original notice reference
  2018/S 006-008704
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.1.3
   Place of text to be modified: III.1.3
   Instead of:

   Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) główną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

   W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   Do potwierdzenia: wykaz dostaw (wzór, załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   Uwaga:

   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zgodnie z art. 22a ust. 1.

   Jeżeli wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp o ich zasobów;

   Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy określającego:

   a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

   b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

   c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

   Uwaga:

   Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, a na potwierdzenie spełnienia warunku posiada jedną dostawę (oraz np. poświadczenia), wartość tej dostawy winna być nie mniejsza niż łączna kwota, wykonanych dostaw, wymagana w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla części (zadań) na które składana jest oferta.

   W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanej dostawy do dnia wydania poświadczenia należytego wykonania, musi b.


   Read:

   Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) główną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

   W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   Do potwierdzenia: wykaz dostaw (wzór, załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   Uwaga:

   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ust. 1.

   Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp o ich zasobów Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy określającego:

   a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

   b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

   c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

   Uwaga:

   W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanej dostawy do dnia wydania poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełniania warunku udziału.

   Za dostawy tego samego rodzaju Zamawiający uzna dostawy przedmiotów o przeznaczeniu i funkcji tożsamej z przedmiotem zamówienia.

   W przypadku wartości dostaw wyrażonej w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx


  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

Various medicinal products Source: TED

Passenger cars Source: TED

Medical equipments Source: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Source: TED

Antiseptics and disinfectants Source: TED