Building demolition and wrecking work and earthmoving work

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Gmina Olesno
Number: 7051663
Publication date: 13-01-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Demolition work

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gmina Olesno
   ul. Pieloka 21
   Olesno
   46-300
   Poland
   Telephone: +48 343509172
   E-mail: zamowienia@olesno.pl
   Fax: +48 343597283
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej


    Reference number: Nr IX.271.30.2017
   2. Main CPV code:
    45110000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-01-11
 3. Original notice reference
  2017/S 241-499504
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: VI.3
   Place of text to be modified: VI.3
   Instead of:

   10.7 Wraz z ofertą Wykonawca składa: — Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, — Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli Wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz; — Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisywania innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 .2. 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 roku poz, 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. — Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. — Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Uwaga: W przypadku ustanowienia Pełnomocnika spoza grona Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 .9. 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem.

   7 / 8

   Art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 .7. 1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 .12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).


   Read:

   Wraz z ofertą wykonawca składa:

   — Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

   — Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz,

   — Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy (jeśli dotyczy),

   — Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

   Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania:

   a) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

   b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

   c) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

   d) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

   — pkt. b składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

   — pkt a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

   Ze względu na zbyt małą ilość dostępnych znaków, pozostałe informacje dot. dokumentów Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP lub w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP – zawarto w SIWZ.

   Do 3 dni od zamieszczenia informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca przekazuje oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

   Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).


  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

Road construction works Source: TED

Construction work Source: TED

Cycle path construction work Source: TED

General construction work for pipelines Source: TED

Construction work Source: TED