Demolition, site preparation and clearance work

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Gmina Gniezno
Number: 7051753
Publication date: 13-01-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Demolition work

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gmina Gniezno
   al. Reymonta 9-11
   Gniezno
   62-200
   Poland
   Telephone: +48 614245753
   E-mail: m.kaczmarek@ug.gniezno.idsl.pl
   Fax: +48 614245751
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.urzadgminy.gniezno.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: Jednostka Samorządu Terytorialnego
  5. Main activity:
   Other activity: Administracja Samorządowa
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Budowa budynku szkoły podstawowej i budynku głównego wchodzącego w skład zespołu szkolno- przedszkolnego w miejscwości Zdziechowa Gmina Gniezno


    Reference number: UG.271.1.2018
   2. Main CPV code:
    45111000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa budynku szkoły podstawowej o powierzchni użytkowej 1691,01 m2 oraz budynku głównego o powierzchni użytkowej 2507,33 m 2. Inwestycja ta podzielona jest na II etapy:

    I. Etap i budowa budynku szkoły podstawowej

    Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zdziechowa. Jest to budynek piętrowy niepodpiwniczony. W budynku szkoły podstawowej zlokalizowano 16 sal zajęciowych (po 8 na każdej kondygnacji), pomieszczenia sanitarne oraz techniczne. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych.

    II. Etap ii budowa budynku głównego

    Przedmiotem etapu II jest budowa budynku głównego. Jest to budynek piętrowy niepodpiwniczony. W budynku zlokalizowano zespół kuchenny wraz z jadalnią, salę apelową, pomieszczenia biurowe oraz świetlicę. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45110000, 45111200
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Zdziechowa gmina Gniezno dz. nr 206/8.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa budynku szkoły podstawowej o powierzchni użytkowej 1691,01 m2 oraz budynku głównego o powierzchni użytkowej 2507,33 m 2. Inwestycja ta podzielona jest na II etapy:

    I. Etap i budowa budynku szkoły podstawowej

    Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zdziechowa. Jest to budynek piętrowy niepodpiwniczony. W budynku szkoły podstawowej zlokalizowano 16 sal zajęciowych (po 8 na każdej kondygnacji), pomieszczenia sanitarne oraz techniczne. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych a wszystkie pomieszczenia w budynku zostały przystosowane do poruszania się po nich przez osoby niepełnosprawne. Termin realizacji I etapu do 15.3.2019 r. Wykonawca jest zobowiązany do tego terminu uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie budynku. Zamawiający przewiduje 4 fakturowania (na koniec kwartału) zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, faktura końcowa nie może być niższa niż 30 % wartości danego etapu.

    Inwestycja ta jest współfinansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 „ Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie: 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej projekt pn. „ Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącego w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie, gm. Gniezno „.

    II. Etap ii budowa budynku głównego

    Przedmiotem etapu II jest budowa budynku głównego. Jest to budynek piętrowy niepodpiwniczony. W budynku zlokalizowano zespół kuchenny wraz z jadalnią, salę apelową, pomieszczenia biurowe oraz świetlicę. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych a wszystkie pomieszczenia w budynku zostały przystosowane do poruszania się po nich przez osoby niepełnosprawne. Termin realizacji I etapu do 30.6.2020 r. Wykonawca jest zobowiązany do tego terminu uzyskać w imieniu zamawiającego pozwolenie na użytkowanie budynku. Zamawiający przewiduje w ramach budowy II etapu 4 fakturowania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym rozliczenia będą odbywały się kwartalnie pierwsze fakturowanie nastąpi w 30.6.2019 r. faktura końcowa nie może być mniejsza niż 30 % wartości II etapu.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2020-06-30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: WPRO 2014-2020 oś 9 działanie 9.3
   13. Additional information:

    Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 „ Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie: 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    a) Informacje z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, informacji z Krajowego rejestru Karnego- w przypadku skazania na karę aresztu - w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    b)Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

    d) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrbne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

    e) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności,

    f) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

    g) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp,

    h) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy,

    i) Oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

    j) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczenie dokumentu bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu z wykorzystaniem załącznika nr 6


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1.2 sytuacji finansowej lub ekonomicznej

    a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych)

    b) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony 00/100 złotych)


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    a) Wykazu robót udolnych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, ze załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty;

    b) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy;

    c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ - wzór umowy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-20
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-04-21
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-20
   Local time: 10:15
   Place:

   Urząd Gminy Gniezno.

   Al. Reymonta 9-11.

   Gniezno pok. nr 13 - sala posiedzeń.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic payment will be used
 3. Additional information

  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 „ Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie: 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponosić szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowania powyżej kwoty określonej w przepisać wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponosić szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowania powyżej kwoty określonej w przepisać wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-11

Other tenders from Poland за for this period

Construction work Source: TED

Dostawa i zabudowa systemu do rejestracji i analizy przyspieszeń drgań gruntu i budowli dla Oddziału KWK Sośnica. Source: Polska Grupa Górnicza

Software package and information systems Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED