Cargo handling services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Polska Grupa Górnicza S.A.
Number: 7149474
Publication date: 19-01-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Cargo handling services Coal and coal-based fuels Solid fuels

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Polska Grupa Górnicza S.A.
   ul. Powstańców 30
   Katowice
   40-039
   Poland
   Telephone: +48 327160688
   E-mail: a.kuligowska@pgg.pl
   Fax: +48 327160583
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.pgg.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Exploration and extraction of coal and other solid fuels
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni w tym kopalnianych sieci wąskotorowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK ROW Ruch Jankowice


    Reference number: 481800043
   2. Main CPV code:
    63110000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni w tym kopalnianych sieci wąskotorowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK ROW Ruch Jankowice


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK ROW Ruch Jankowice, ul. Jastrzębska 12, 44-253 Rybnik


   4. Description of the procurement:

    Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni w tym kopalnianych sieci wąskotorowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK ROW Ruch Jankowice.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-02-12
    End: 2019-02-28
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN.

    2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

    a) w pieniądzu,

    b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    c) w gwarancjach bankowych,

    d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

    e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.)

    3. Pozostałe zapisy zgodnie z Częścią XIX pkt 3-12 SIWZ.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    1. Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

    2. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowo wykonana usługa potwierdzona podpisanymi przez osoby wskazane w umowie, protokołami stanowiącymi załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

    3. Wykonawca jest zobowiązany do dołączania do wystawionej faktury kopii w/w protokołów.

    4. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

    3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

    4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

    5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    6. Pozostałe zapisy zgodnie z Częścią XII pkt 6-8 SIWZ.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
   An electronic auction has been used
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-01-31
   Local time: 07:50
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-03-31
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-01-31
   Local time: 08:00
   Place:

   Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW, adres: 44-253 Rybnik ul. Jastrzębska 10, budynek B, I piętro, pokój nr 15.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Szczegóły określone zostały w Części XVIII, pkt 4-9 SIWZ.

  2. Kompletna oferta musi zawierać dokumenty i zobowiązania zawarte w Części XVII SIWZ.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587701
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587700
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587701
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587700
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-17

Other tenders from Poland за for this period

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Source: TED

Transport equipment and auxiliary products to transportation Source: TED

Chemical products Source: TED

Low-floor buses Source: TED

Redundant Array of Independent Disk (RAID) Source: TED