Waste and rubbish containers and bins

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o.
Number: 7174141
Publication date: 20-01-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: reservoirs, tanks and containers

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o.
   ul. Przemysłowa 4
   Kolbudy
   83-050
   Poland
   E-mail: biuro@bozp.com.pl
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady oraz worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów


   2. Main CPV code:
    34928480
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego - Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o., 83-050 Kolbudy, ul. Przemysłowa 4, fabrycznie nowych pojemników na odpady oraz worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów, łącznie 8 600 sztuk pojemników i 252 000 worków:


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-01-18
 3. Original notice reference
  2018/S 010-017770
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
  2. Other additional information

   1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

   Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

   2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

   1) pieniądzu;

   2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

   3) gwarancjach bankowych;

   4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

   5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).Other tenders from Poland за for this period

Sailing boats Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Checking and testing apparatus Source: TED

Heating oil Source: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Source: TED