Meal-preparation services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Number: 7302237
Publication date: 26-01-2018
Source: TED
Descripition in original language

Description

26/01/2018    S18    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Wrocław: Meal-preparation services

2018/S 018-037943

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
Wrocław
50-040
Poland
Contact person: Małgorzata Rosołowicz
Telephone: +48 713403978
E-mail: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Fax: +48 713404887
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Address of the buyer profile: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

I.2)Joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w trzech okresach zimowych od dnia podpisania umowy do 31.3.2020 r. dla policjantów i pracowników Policji KP Siechnice

Reference number: PU-2380-405-008-251/2017/MR
II.1.2)Main CPV code
55321000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w trzech okresach zimowych od dnia podpisania umowy do 31.3.2020 r. dla policjantów i pracowników Policji KP Siechnice.

Całkowita ilość posiłków do wydania w całym okresie obowiązywania umowy: 4 800.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51
Main site or place of performance:

Zamawiający wymaga, aby miejsce realizacji usługi wydawania posiłków znajdowało się w granicach administracyjnych gminy Czernica.

II.2.4)Description of the procurement:

Całkowita ilość posiłków do wydania w całym okresie obowiązywania umowy: 4 800.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) do sporządzania posiłków profilaktycznych wg receptur Instytutu Żywienia i Żywności o zawartości około 1000 kcal zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279 z dnia 30.5.1996 r. § 2 ust. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 136 poz. 594) oraz aktami wykonawczymi,

b) wydawania posiłków przez 7 dni w tygodniu, lub co najmniej w dni robocze w godzinach: 08:00-22:00.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby wykonującej wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. całego procesu przygotowywania i wydawania posiłków.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
Information about national procedures is available at: www.uzp.gov.pl
IV.1.11)Main features of the award procedure:

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne. Zamówienie dotyczące przygotowywania i wydawania posiłków udzielane jest w częściach, a całkowita wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 Euro. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138g ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 - tekst jednolity) Sposób przeprowadzenia postępowania określa treść niniejszego OWZ.

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 218-453967
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w trzech okresach zimowych od dnia podpisania umowy do 31.3.2020 r. dla policjantów i pracowników Policji KP Siechnice

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w § 3 Istotnych postanowień umowy:

a) Strony zastrzegają możliwość zmiany treści umowy ze względu na konieczność zmiany wartości pieniężnej dziennej normy wyżywienia (wsadu do kotła).

b) W przypadku zmiany:

— stawki podatku od towarów i usług,

— wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

— zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę umowy, Wykonawca w terminie 7 dni od wystąpienia w/w zmiany będzie mógł zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa – 97 % (wartość oferty brutto).

Urozmaicenie posiłków – 3 %;

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, e-mail:

odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl.

Faks +48 224587800.

5. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, e-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. Faks +48 2245878 00.

URL: http://www.uzp.gov.pl.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2018

Direct links

HTML
PDF
XML

Other tenders from Poland за for this period

Advertising and marketing services Source: TED

Forestry services Source: TED

Map-making services Source: TED

Repair and maintenance services of medical and surgical equipment Source: TED

Horticultural services Source: TED