Solar energy

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Gmina Susiec
Number: 7415907
Publication date: 31-01-2018
Source: TED
Deadline: 16 days
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment solar and nuclear energy Energy

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gmina Susiec
   ul. Tomaszowska 2
   Susiec
   22-672
   Poland
   Telephone: +48 846654891
   E-mail: gmina@susiec.pl
   Fax: +48 846654893
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.ugsusiec.bip.lubelskie.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Susiec w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gm


    Reference number: ZP.271.3.2018
   2. Main CPV code:
    09330000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Susiec w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Susiec”.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lotsMaximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
  2. Description
   1. Title:

    Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Susiec


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    09331100
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Teren gminy Susiec.


   4. Description of the procurement:

    1.„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Susiec”, obejmująca między innymi:

    1) Dostawę i montaż 318 zestawów kolektorów słonecznych wraz

    Z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

    a) 82 kpl. (w skład 1 kpl. wchodzi: 2 panele i zasobnik) montowane na dachu lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

    b) 9 kpl. w skład 1 kpl. wchodzi: 2 panele i zasobnik) montowane na gruncie nieruchomości osób fizycznych,

    c) 183 kpl. (w skład 1 kpl. wchodzi: 3 panele i zasobnik) montowane na dachu lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

    d) 14 kpl. (w skład 1 kpl. wchodzi: 3 panele i zasobnik) montowane na gruncie nieruchomości osób fizycznych,

    e) 30 kpl. (w skład 1 kpl. wchodzi: 4 panele i zasobnik) montowane na dachu lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

    2) Montaż zasobników (wymienników) ciepłej wody zlokalizowanych

    W kotłowniach lub wyznaczonych pomieszczeniach,

    3) Montaż rurociągów łączących kolektory z zasobnikiem c. w. u,

    4) Montaż grupy pompowej, naczyń przeponowych oraz wykonanie przyłączenia zestawu solarnego do instalacji zimnej i ciepłej wody

    W budynku,

    5) Montaż modułu komunikacyjnego, zapewniającego dwukierunkową łączność i komunikację ze zdalnym serwerem danych za pomocą sieci LAN. Należy zapewnić zdalny odczyt danych, co najmniej o ilości pozyskanej energii przez kolektory słoneczne oraz zdalną zmianę nastaw parametrów w regulatorze z poziomu aplikacji internetowej na zasadach niewyłącznej licencji, obsługiwanej przez typowe przeglądarki internetowe, której funkcjonalność jest zapewniona co najmniej na komputerach stacjonarnych, komputerach przenośnych, tabletach, smartfonach, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

    6) Uruchomienie instalacji wraz z niezbędnymi próbami,

    7) Przeszkolenie Użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń, przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji.

    2.Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1a do SIWZ (część 1 zamówienia - kolektory słoneczne).


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40 %
    Price - Weighting: 60 %
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-11-30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Projekt "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Susiec" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 go n
   13. Additional information:

    1.Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


   14. Title:

    Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Susiec


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    09331200
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Teren gminy Susiec.


   17. Description of the procurement:

    1.„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Susiec”, obejmująca między innymi:

    1) Dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną

    9 zestawów paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem, w tym:

    a) Panele fotowoltaiczne 2,03 pochylona - 2 szt.

    b) Panele fotowoltaiczne 2,61 pochylona - 3 szt.

    c) Panele fotowoltaiczne 3,19 pochylona - 4 szt.

    2) Montaż inwerterów i pozostałych urządzeń,

    3) Montaż kompletnego okablowania,

    4) Montaż zabezpieczeń przepięciowych,

    5) Doprowadzenie przewodów AC do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanej jej do podłączenia nowego obwodu,

    6) Wszystkie pozostałe prace niezbędne do uznania zadania jako kompletnego,

    7) Przekazanie do eksploatacji,

    8) Przeszkolenie Uużytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem Użytkownikom,

    9) Wbudowanie modułu komunikacyjnego, zapewniającego dwukierunkową łączność i komunikację ze zdalnym serwerem danych za pomocą sieci LAN. Należy zapewnić zdalne zarządzanie modułem kontrolno- pomiarowym poprzez moduł komunikacyjny zapewniający dwukierunkową łączność i komunikację ze zdalnym serwerem danych za pomocą sieci LAN. Zdalne zarządzanie ma odbywać się z poziomu aplikacji internetowej, udostępnionej na zasadach niewyłącznej licencji, obsługiwanej przez typowe przeglądarki internetowe, której funkcjonalność jest zapewniona co najmniej na komputerach stacjonarnych, komputerach przenośnych, tabletach, smartfonach, każdorazowo bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania,

    10) Podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Zamość, na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu,

    11) Inne elementy ujęte w Załączniku Nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2a do SIWZ,

    12) Panele fotowoltaiczne muszą posiadać potwierdzoną zgodność z wymaganiami standardów: IEC 61215, IEC 61730, UL1703 lub równoważnych oraz posiadać deklarację zgodności wydaną przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp. Wszystkie montowane panele muszą być identyczne, tego samego producenta i o identycznych parametrach.

    2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w:

    Załączniku Nr 1b do SIWZ (dokumentacja panele fotowoltaiczne).


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Nazwa: Czas reakcji na wykonanie przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40 %
    Price - Weighting: 60 %
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-10-30
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Projekt "Odnawialne źródla energii na terenie gminy Susiec: współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
   26. Additional information:

    1.Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    2.Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.

    Ze względu na brak odpowiednich pozycji w ogłoszenia poniżej przedstawiono istotne dodatkowe informacje o zamówieniu:

    7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt

    12-23 ustawy Pzp.

    7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 ustawy.

    8.1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

    a) Nie podlega wykluczeniu,

    b) Spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. – wg Załącznika 4 do SIWZ.

    8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji

    Z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia.

    O przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

    8.7.Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

    8.7.1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału

    W postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

    a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

    O obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

    8.7.2.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

    Z udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

    a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenia ma kare aresztu w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

    Dalszy ciąg informacji dodatkowych w sekcji III.1.2).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.

    Dalszy ciąg informacji dodatkowych z sekcji III.1.1).

    W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    d) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy,

    e) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu

    Z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz.

    Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ,

    f) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ,

    g) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; Załącznik Nr 7 do SIWZ,

    h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów

    O zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Załącznik Nr 7 do SIWZ,

    i) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik Nr 7 do SIWZ

    8.7.3.W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:

    W zakresie kolektorów słonecznych:

    a) Certyfikat Solar keymark lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2

    (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,

    b) Karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1a do SIWZ, zgodnie z pkt. 2 projektu dla kolektora i dla zasobnika.

    W zakresie paneli fotowoltaicznych:

    a) Certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą IEC 61215, IEC 61730, UL1703 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy Pzp.b) karta techniczna ogniwa fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1b do SIWZ, zgodnie z pkt. 2 projektu.

    Dalszy ciąg informacji dodatkowych w sekcji w sekcji VI.3).


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

    A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

    a) Część I zamówienia: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Susiec:

    — co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz.

    Z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 100 instalacji (zestawów).

    — w ramach jednego kontraktu.

    b) Część II zamówienia: Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych:

    — co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz.

    Z montażem paneli fotowoltaicznych w ilości min. 5 instalacji (zestawów) - w ramach jednego kontraktu.

    Uwaga:

    Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw.

    Z montażem.

    6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1.Projekt Umowy stanowi załącznik Nr 2, 2a do SIWZ.

    2.Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 1.

    3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 projektu umowy


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-12
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-12
   Local time: 10:15
   Place:

   Urząd Gminy w Suścu.

   Ul. Tomaszowska 2.

   22-672 Susiec

   Pokój nr 11.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1.Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

   2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

   3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

   4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

   5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

   a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

   c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

   12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

   W terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

   2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

   3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

   4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

   5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

   a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

   c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

   12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

   W terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.


   Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-29

Other tenders from Poland за for this period

Database-management system Source: TED

Medical consumables Source: TED

Tyres for motor cars Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Operating-theatre instruments Source: TED