Cargo handling and storage services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Tauron Wydobycie S.A.
Number: 7479984
Publication date: 02-02-2018
Source: TED
Deadline: 22 days
Descripition in original language
Tags: Cargo storage services Cargo handling services Coal and coal-based fuels Solid fuels

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Tauron Wydobycie S.A.
   ul. Grunwaldzka 37
   Jaworzno
   43-600
   Poland
   Telephone: +48 326185782
   E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
   Fax: +48 326155942
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.tauron-wydobycie.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Exploration and extraction of coal and other solid fuels
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Usługa kompleksowej obsługi placów materiałowych dla TAURON Wydobycie SA


    Reference number: 2017/TWD/TWD/04750/L/8/P/KG
   2. Main CPV code:
    63100000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Usługa kompleksowej obsługi placów materiałowych dla TAURON Wydobycie SA.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    Tenders may be submitted for: all lots
  2. Description
   1. Title:

    Kompleksowa obsługa placów materiałowych w ZG Sobieski


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    63100000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Tauron Wydobycie SA, ZG Sobieski.


   4. Description of the procurement:

    Usługa kompleksowej obsługi placów materiałowych dla TAURON Wydobycie SA.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Kompleksowa obsługa placu materiałowego w ZG Janina


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    63100000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Tauron Wydobycie SA, ZG Janina.


   17. Description of the procurement:

    Usługa kompleksowej obsługi placów materiałowych dla TAURON Wydobycie SA.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
   27. Title:

    Kompleksowa obsługa placu materiałowego w ZG Brzeszcze


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    63100000
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Tauron Wydobycie SA, ZG Brzeszcze.


   30. Description of the procurement:

    Usługa kompleksowej obsługi placów materiałowych dla TAURON Wydobycie SA.


   31. Award criteria:
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:

    Termin wykonania zamówienia.

    Przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

    Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia 1.4.2018 r.

    Informacja o stosowaniu procedury odwróconej.

    Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 24aa ust. 1 PZP.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Uwaga: zachowano numerację SIWZ.

    3.4. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia winien dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:

    3.4.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

    3.4.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    3.4.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    3.4.4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

    3.4.5. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - bez wezwania ze strony Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP. Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

    W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

    3.4.6. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 3.3; 3.4.1. do 3.4.4; 3.4.7; 3.4.8 oraz w pkt 3.9. Zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP Zamawiający dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, ze nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

    3.4.7. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

    3.4.8. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Uwaga: zachowano numeracje SIWZ.

    3.9. Dokumenty i oświadczenia składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

    3.9.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

    3.9.1.1. pkt 3.4.4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP.

    3.9.1.2. pkt. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    3.9.1.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    3.9.1.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    3.9.2. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.9.1, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt. 3.9.1 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

    3.9.3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.4.4, składa dokument o którym mowa w pkt. 3.9.1.1. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.9.1 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Uwaga: zachowano numeracje SIWZ.

    3.1.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej

    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże się:

    3.1.1.3.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją usług związanych z obsługą placów materiałowych lub usług związanych z rozładunkiem i załadunkiem materiałów, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Łączna wartość brutto usług zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, musi być nie mniejsza od:

    a) dla części nr 1 zamówienia – 1 800 000,00 [PLN],

    b) dla części nr 2 zamówienia – 1 200 000,00 [PLN],

    c) dla części nr 3 zamówienia – 900 000,00 [PLN].

    W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Przedmiotu Zamówienia, wartość usług zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę;

    3.1.1.3.2. minimalnymi warunkami dotyczącymi wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. osobami posiadającymi uprawnienia wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, potwierdzone przez jednostki dozoru technicznego (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.7.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, Dz.U. Nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami) oraz osobami posiadającymi ukończone kursy zawodowe uprawniające do obsługi maszyn i urządzeń oraz wykonywania czynności specjalistycznych w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia w następującej ilości:

    — Dla części nr 1 zamówienia:

    a) co najmniej 6 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi żurawi wieżowych,

    b) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi suwnic,

    c) co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi lokomotyw wąskotorowych,

    d) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi pił tarczowych i cylindrycznych,

    e) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

    f) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia manewrowego, zwrotniczego,

    g) co najmniej 6 osobami posiadającymi uprawnienia hakowego,

    h) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia spawacza w zakresie metody spawania – 111, przecinacz tlenowy,

    — Dla części nr 2 zamówienia:

    a) co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi urządzeń dźwigowych (żurawi budowlanych lub samojezdnych dźwigów na podwoziu kołowym lub suwnic bramowych),

    b) co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi lokomotyw wąskotorowych,

    c) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych,

    d) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia manewrowego, zwrotniczego,

    e) co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia hakowego,

    f) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia spawacza w zakresie metody spawania – 111, przecinacz tlenowy,

    — Dla części nr 3 zamówienia:

    a) co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi żurawi wieżowych,

    b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi żurawia samojezdnego,

    c) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi lokomotyw wąskotorowych,

    d) co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

    e) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia manewrowego, zwrotniczego,


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Cd. sekcji III. 1.3).

    f) co najmniej 6 osobami posiadającymi uprawnienia hakowego,

    g) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi pił tarczowych,

    h) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia spawacza w zakresie metody spawania – 111, przecinacz tlenowy.

    W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Przedmiotu Zamówienia, ilość osób jakimi dysponować ma Wykonawca, musi być nie mniejsza niż suma ilości osób wymaganych dla każdej części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę;

    3.1.1.2.1. minimalnymi warunkami dotyczącymi potencjału technicznego Wykonawcy umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w następującej ilości:

    Dla części nr 1 zamówienia:

    — wózek jezdniowy podnośnikowy o udźwigu min. 2,5 T - co najmniej 2 szt.,

    — żuraw samojezdny terenowy o udźwigu nie mniejszym niż Q = 16 t - co najmniej 2 szt.

    Dla części nr 2 zamówienia:

    — lokomotywa spalinowa – prześwit torów 550 mm - co najmniej 2 szt.,

    — wózek jezdniowy podnośnikowy o udźwigu min. 2,5 T - co najmniej 2 szt.,

    — urządzenia dźwigowe o udźwigu min. 10 ton (np. żuraw budowlany lub urządzenie dźwigowe na podwoziu kołowym) - co najmniej 1 szt.,

    Dla części nr 3 zamówienia:

    Nie dotyczy.

    W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Przedmiotu Zamówienia, ilość maszyn i urządzeń jakimi dysponować ma Wykonawca, musi być nie mniejsza niż suma ilości maszyn i urządzeń wymaganych dla każdej części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Wysokość wadium.

    Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

    a) dla części nr 1 zamówienia – 35 000,00 PLN, (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100),

    b) dla części nr 2 zamówienia – 25 000,00 PLN, (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100),

    c) dla części nr 3 zamówienia - 17 000,00 PLN, (słownie złotych: siedemnaście tysięcy 00/100).

    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

    Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej netto podanej w ofercie.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - dla umowy zlecenia.

    Zapłaty Czynszu Najemca będzie dokonywał w okresach rozliczeniowych miesięcznych w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia faktury - dla umowy najmu.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Uwaga: zachowano numerację SIWZ.

    3.6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy PZP. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców.

    3.6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

    3.6.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:

    3.6.3.1. Jakiego Postępowania dotyczy;

    3.6.3.2. Jakie podmioty występują wspólnie;

    3.6.3.3. Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;

    3.6.3.4. Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    Zgodnie z zapisami Specyfikacji.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-13
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-13
   Local time: 10:00
   Place:

   TAURON Wydobycie SA, Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 – Budynek Zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Termin wykonania zamówienia.

  Przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia 1.4.2018 r.

  Informacja o stosowaniu procedury odwróconej.

  Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 24aa ust. 1 PZP.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. PZP (Dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. PZP (Dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.


   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: uzp@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-31

Other tenders from Poland за for this period

Construction supervision services Source: TED

Specialist vehicles Source: TED

Solid fuels Source: TED

Solid fuels Source: TED

Solid fuels Source: TED