Electricity, heating, solar and nuclear energy

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: AMW REWITA Sp. z o.o.
Number: 7481822
Publication date: 02-02-2018
Source: TED
Deadline: 16 days
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment solar and nuclear energy Electricity Energy

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   AMW REWITA Sp. z o.o.
   ul. Św. J. Odrowąża 15
   Warszawa
   03-310
   Poland
   Telephone: +48 221885150
   E-mail: zp@rewita.pl
   Fax: +48 221885163
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://dwwam.nowybip.pl/
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Recreation, culture and religion
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawy energii elektrycznej dla Oddziałów Spółki AMW REWITA Sp. z o.o.


    Reference number: RWT/PZP/3/2018
   2. Main CPV code:
    09300000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej dla Oddziałów Spółki AMW REWITA Sp. z o.o.

    Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono wzał. nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: dwwam.nowybip.pl


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Oddziały Zamawiającego w lokalizacjach podanych w zał. nr 1 do SIWZ.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do Oddziałów Spółki AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów oraz wolumenu energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, przy czym zwiększenie dostaw energii nie może przekroczyć 15 %. Zamawiający informuje, iż proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny (Zamawiający posiada rozdzielone umowy kompleksowe). Obecnym Wykonawcą jest PGE OBRÓT S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów a Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (OSD) OPERATORZY wyszczególnieni w załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – wiersz nr 1 „Dotychczasowy Dostawca” dla każdego punktu PPE. Łączne, całkowite prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 1.4.2018 - 31.12.2021 (45 miesięcy) przez wszystkie Oddziały wynosi 20 078,91 MWh.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 45
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na możliwości:

    a) rezygnacji z zakupu części energii wynikającej z braku lub ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 40 % wartości Umowy (Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 60 % wskazanej wielkości zamówienia);

    b) przedłużenia czasu realizacji umowy w ramach pozostałej wartości zamówienia;

    c) zwiększenia maksymalnej podstawowej wartości zamówienia o 15 % z zastosowaniem ceny podanej w formularzu cenowym;

    d) przedłużenie okresu obowiązywania Umowy wskazanego w § 9. ust. 1 Umowy. Okres obowiązywania Umowy może zostać przedłużony do czasu zawarcia przez Zamawiającego nowej umowy na dostawę energii. Z tego tytułu Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodne z cenami jednostkowymi netto określonymi w § 5. ust. 1 Umowy.

    2. Dostarczana w ramach prawa opcji energia musi być taka sama jak zaoferowana w zamówieniu podstawowym oraz w cenie jednostkowej zaproponowanej przez Wykonawcę w swojej ofercie. Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego go zobowiązania nawet po ziszczeniu się wskazanej przesłanki i będzie realizowane na podstawie odrębnego pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji.

    W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Wykonawca spełni warunek, w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

    W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Zamawiający żąda załączenia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w załączniku nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-12
   Local time: 09:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-12
   Local time: 10:00
   Place:

   Siedziba Zamawiającego: AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, sala konferencyjna.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  1. Zamawiający informuje, iż o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia określone zostały szczegółowo w rozdziale V, VI, i VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załączniku nr 2 do SIWZ – Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ).

  2. Zamawiający informuje, iż wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały szczegółowo w rozdziale VII SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ (JEDZ).

  3. Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz, że spełniania warunki udziału w postępowaniu; (Wykonawca w formularzu JEDZ wypełnia tylko sekcję α formularza i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji Części IV formularza dotyczących kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej dowodowej weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty wskazane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego na podstawie 26 ust. 1 ustawy Pzp).

  Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie (załącznik nr 6 do SIWZ), że na dzień składania oferty Wykonawca posiada umowy lub promesy umów z lokalnymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie których można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwych OSD do wszystkich obiektów zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. (wiersz nr 1 „Dotychczasowy Dostawca” dla każdego punktu PPE.).

  3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w następujących wysokości 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych).

  Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w Rozdziele IX SIWZ.

  4. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  5. Rozliczenia pomiędzy zamawiający i Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

  6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia kopii aktualnej polisy OC w związku z prowadzona działalnością związaną z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Umowy w przypadku:

  a) zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

  b) zmiany przepisów, na podstawie których ustala się stawkę podatku VAT;

  c) wyłączenia lub dodania nowego PPE;

  d) zmiany podwykonawcy z powodu ogłoszenia upadłości podwykonawcy, zakończenia współpracy Wykonawcy z Podwykonawcą lub innych okoliczności uniemożliwiających dalszą współpracę z dotychczasowym Podwykonawcą.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587840
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 10 dni.

   2. Na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 15 dni.

   3. Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

   4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 10 dni.

   2. Na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 15 dni.

   3. Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

   4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.


   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587840
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-30

Other tenders from Poland за for this period

Keyboard instruments Source: TED

Medical consumables Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Solar collectors for heat production Source: TED

Vaccines Source: TED