Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Number: 7638715
Publication date: 09-02-2018
Source: TED
Deadline: 24 days
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
   ul. Tuwima 58, Łódź
   Łódź
   90-021 Łódź
   Poland
   Telephone: +42 6752485
   E-mail: lukasz.adamus@pgedystrybucja.pl
   Fax: +42 6751060
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.pgedystrybucja.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa autotransformatora 250 MVA; 220/110/15 kV na stanowisko ATR2 w stacji 220/110 kV Kopalnia z dostosowaniem stanowiska


    Reference number: GZ/U/043/ŁA/2018
   2. Main CPV code:
    31700000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest: dostawa autotransformatora 250 MVA; 220/110/15 kV na stanowisko ATR2 w stacji 220/110 kV Kopalnia z dostosowaniem stanowiska zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    31700000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest: dostawa autotransformatora 250 MVA; 220/110/15 kV na stanowisko ATR2 w stacji 220/110 kV Kopalnia z dostosowaniem stanowiska zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-06-01
    End: 2018-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP (z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit.d) PZP) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) -2), 4) – 8) PZP z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 – 10.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Wadium: 200 000 PLN.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Dla dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi wraz z Wykonawcą protokół odbioru końcowego. Zapłata należności za wykonany przedmiot umowy zostanie uregulowana jednorazowo, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag w terminie 30 dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

    W związku z wprowadzeniem u Zamawiającego elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie obsługi faktur zakupowych, który obsługiwany jest przez Iron Mountain Polska Sp. Z o.o., Wykonawca zobowiązany jest przesłać faktury wystawione zgodnie z postanowieniami ust. 6 na poniższy adres skrytki pocztowej:

    Iron Mountain Polska Sp. Z o. o., ul. Jacka Malczewskiego 5, 26-607 Radom 9, Skrytka Pocztowa nr 227.

    Zmiana danych wskazanego wyżej podmiotu nie powoduje konieczności zmiany umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowaniaich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umów.

    Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowaniaWykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umów powinno jednoznacznie wskazywać:

    A. jakiego Postępowania dotyczy;

    B. jacy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;

    C. wykonawcę pełniącego funkcję pełnomocnika;

    D. jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

    W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w Postępowaniu oceniane będzie łącznie a badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ (wzór umowy).


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
   An electronic auction has been used
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-20
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-05-12
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-20
   Local time: 10:00
   Place:

   Miejsce:

   PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, Łódź sala 140.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic ordering will be used
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17 A, 02-676 Warszawa
   Warszawa
   02-676 Warszawa
   Poland
   Contact person: 02-676 Warszawa
   Telephone: +48 224587801
   Fax: +48 224587803
  2. Body responsible for mediation procedures
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17 A, 02-676 Warszawa
   Warszawa
   02-676 Warszawa
   Poland
   Contact person: 02-676 Warszawa
   Telephone: +48 224587801
   Fax: +48 224587803
  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują następujące środki ochrony prawnej:

   a) odwołanie

   b) skarga

   Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom oraz innym osobom, o których mowa w art. 179 PZP.

   Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych przepisami art.182PZP, przekazując jednocześnie jego kopię Zmawiającemu. Szczegółowo kwestie odnoszące się doodwołaniaprzedstawione są w art. 182 – 198 PZP.

   Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a, 198f PZP.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują następujące środki ochrony prawnej:

   a) odwołanie

   b) skarga

   Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom oraz innym osobom, o których mowa w art. 179 PZP.

   Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych przepisami art.182PZP, przekazując jednocześnie jego kopię Zmawiającemu. Szczegółowo kwestie odnoszące się doodwołaniaprzedstawione są w art. 182 – 198 PZP.

   Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a, 198f PZP.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa
   Warszawa
   02-676 Warszawa
   Poland
   Contact person: 02-676 Warszawa
   Telephone: +48 224587801
   Fax: +48 224587803
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-08

Other tenders from Poland за for this period

Pipes and fittings Source: TED

Switch blades, crossing frogs, point rods and crossing pieces Source: TED

Wheels, parts and accessories Source: TED

Low-floor buses Source: TED

Concrete Source: TED