Electricity, heating, solar and nuclear energy

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Agencja Mienia Wojskowego
   ul. Nowowiejska 26a
   Warszawa
   00-911
   Poland
   E-mail: m.wilim@amw.com.pl
   Fax: +48 223149900
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.amw.com.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   National or federal agency/office
  5. Main activity:
   Other activity: Zarządzanie Mieniem Skarbu Państwa
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektr. oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektr. do nieruchomości będących w zasobie OR AMW w Bydgoszczy i Warszawie


    Reference number: BP-DZP.7720.11.2018/5/2018
   2. Main CPV code:
    09300000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziałów Regionalnych AMW w Bydgoszczy i Warszawie.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    OR AMW w Bydgoszczy - dystrybutor Enea Operator Sp. z o.o.


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    65310000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Nieruchomości będące w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy. Informacje dotyczące punktów poboru energii (nazwa, dane adresowe), grupy przyłączeniowej, taryfy, mocy umownej [kW], planowanego zużycia znajdują się w załączniku nr 1.1 do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na przedłużeniu umowy o kolejne 12 miesięcy. Zamawiający nie musi skorzystać z zamówienia,,opcjonalnego”. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji polegającego na przedłużeniu umowy o okres 12 miesięcy oraz lub na dodaniu dodatkowych punktów PPE. W przypadku skorzystania z prawa opcji polegającego na przedłużeniu umowy Zamawiający poinformuje o powyższym wykonawcę z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu lecz odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy. W przypadku skorzystania z prawa opcji polegającego na dodaniu dodatkowych punktów PPE zamawiający poinformuje o powyższym wykonawcę w trakcie trwania umowy w czasie zamówienia podstawowego lub prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu lecz odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie wykonawcy. Nowo dodane punkty PPE będą zrównane z czasem obowiązywania umowy.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 1.4.2018 r. do 31.3.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

    Wadium: 26 000,00 PLN.


   14. Title:

    OR AMW w Bydgoszczy - dystrybutor Energa Operator S.A.


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    65310000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Nieruchomości będące w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy.


   17. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy. Informacje dotyczące punktów poboru energii (nazwa, dane adresowe), grupy przyłączeniowej, taryfy, mocy umownej [kW], planowanego zużycia znajdują się w załączniku nr 1.2 do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na przedłużeniu umowy o kolejne 12 miesięcy. Zamawiający nie musi skorzystać z zamówienia,,opcjonalnego”. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji polegającego na przedłużeniu umowy o okres 12 miesięcy oraz lub na dodaniu dodatkowych punktów PPE. W przypadku skorzystania z prawa opcji polegającego na przedłużeniu umowy Zamawiający poinformuje o powyższym wykonawcę z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu lecz odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie wykonawcy. W przypadku skorzystania z prawa opcji polegającego na dodaniu dodatkowych punktów PPE Zamawiający poinformuje o powyższym wykonawcę w trakcie trwania umowy w czasie zamówienia podstawowego lub prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu lecz odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie wykonawcy. Nowo dodane punkty PPE będą zrównane z czasem obowiązywania umowy.


   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:

    Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

    Wadium: 6 000,00 zł.


   27. Title:

    OR AMW w Warszawie - dystrybutor innogy Stoen Operator Sp. z o.o.


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    65310000
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Nieruchomości będące w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie.


   30. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie. Informacje dotyczące punktów poboru energii (nazwa, dane adresowe), grupy przyłączeniowej, taryfy, mocy umownej [kW], planowanego zużycia znajdują się w załączniku nr 1.3 do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.


   31. Award criteria:
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na przedłużeniu umowy o kolejne 12 miesięcy. Zamawiający nie musi skorzystać z zamówienia,,opcjonalnego”. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji polegającego na przedłużeniu umowy o okres 12 miesięcy oraz lub na dodaniu dodatkowych punktów PPE. W przypadku skorzystania z prawa opcji polegającego na przedłużeniu umowy Zamawiający poinformuje o powyższym wykonawcę z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu lecz odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy. W przypadku skorzystania z prawa opcji polegającego na dodaniu dodatkowych punktów PPE Zamawiający poinformuje o powyższym wykonawcę w trakcie trwania umowy w czasie zamówienia podstawowego lub prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu lecz odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie wykonawcy. Nowo dodane punkty PPE będą zrównane z czasem obowiązywania umowy.


   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:

    Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 1.4.2018 r. do 31.3.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

    Wadium: 81 000,00 PLN.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

    1) Nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

    2) Spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy.

    2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca:

    1) Posiada koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną;

    2) Posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się punkt poboru energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiada zawartą umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się punkt poboru energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców, którzy nie są właścicielami systemu dystrybucyjnego.

    Wstępnym potwierdzeniem wykazania braku podstaw wykluczenia będzie złożone wraz z Formularzem oferty oświadczenie w formie JEDZ (załącznik nr 6 do SIWZ), w części III: „Podstawy wykluczenia”:

    — sekcji A: „Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo”,

    — sekcji B: „Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne”,

    — sekcji C: „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”, we wskazanym zakresie,

    — sekcji D: „Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego”.

    Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie złożone wraz z Formularzem oferty oświadczenie w formie JEDZ, w części IV: „Kryteria kwalifikacji”, sekcji A: „Kompetencje”, pkt 1 (załącznik nr 6 do SIWZ).

    3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

    4. Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie w formie JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

    W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców.

    Zamawiający nie wymaga przedstawienia JEDZ dotyczącego podwykonawców.

    Przy wypełnianiu JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: www.uzp.gov.pl.

    5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.amw.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

    6. Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do przedłożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale V ust. 1 SIWZ, tj.:

    1) W zakresie braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1:

    a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

    b) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedureJustification:

   Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy Pzp zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w art. 43 ust. 2 ustawy Pzp i nie krótszy niż 15 dni w przypadku gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W związku z koniecznością realizacji zamówienia od 1.4.2018 r. oraz unieważnieniem postępowań w zakresie sprzedaży energii elektrycznej dla nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie z uwagi na brak ofert, zamawiający wyznaczył krótszy termin składania ofert.


  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-22
   Local time: 09:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-22
   Local time: 10:00
   Place:

   Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26 A, 00-911 Warszawa, sala przetargowa.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 1.4.2018 r. do 31.3.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

  Wadium: 26 000,00 PLN.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587700
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Art. 182 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Art. 182 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587700
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-07

Other tenders from Poland за for this period

Steriliser Source: TED

Portable computers Source: TED

Various medicinal products Source: TED

Medical equipments Source: TED

Medical consumables Source: TED