Electricity, heating, solar and nuclear energy

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Gmina Zamość
Number: 7639662
Publication date: 09-02-2018
Contract value: 325 890 (USD)
Price original: 1 185 589 (PLN)

Source: TED
Deadline: 4 days
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment solar and nuclear energy Electricity Energy

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gmina Zamość
   ul. Peowiaków 92
   Zamość
   22-400
   Poland
   Telephone: +48 846392959/ +48 846384748
   E-mail: inwestycje@zamosc.org.pl
   Fax: +48 846392364/+48 846392959
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=107
   Additional information can be obtained from Pełnomcnik Zamawiającego - New Power Sp. z o. o.
   RRG.271.2.2018
   ul. Chełmżyńska 180a lok 214
   Warszawa
   04-464
   Poland
   Contact person: 04-464
   Telephone: +48 222253042
   E-mail: d.turczyn@newpower.pl
   Fax: +48 222951292
   Internet address(es):
   Main address: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=107
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy zamość


    Reference number: RRG.271.2.2018
   2. Main CPV code:
    09300000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

    Gmina Zamość oraz jednostki zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nakup energii elektrycznej na potrzeby gminy zamość. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi 1.185.589,00 kWh. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz w imieniu jednostek organizacyjnych: Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej, Szkoły Podstawowej w Płoskiem, Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej, Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Szkoły Podstawowej w Żdanowie, Szkoły Podstawowej w Wysokiem, Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej, Szkoła Podstawowa w Mokrem, Szkoła Podstawowa w Sitańcu.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1 185 589.00 PLN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Obszar Gminy Zamość.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

    Gmina Zamość oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy zamość. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez poszczególne jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 4.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SIWZ).

    Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ:

    Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.4.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi 1 185.589,00 kWh.

    Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 1.4.2018 r. do 31.12.2018 r.

    Wynosi 272.685,47 PLN.

    Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 4.1 do SIWZ), w szczególności zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.

    Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie zamawiającego), w imieniu następujących jednostek organizacyjnych, które wskazane zostały w zał. nr 1 do SIWZ:

    – Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z siedzibą w Mokrem.

    – Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z siedzibą w Wysokiem.

    – Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość.

    – Szkoły Podstawowej w Płoskiem.

    – Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej.

    – Szkoły Podstawowej w Zawadzie.

    – Szkoły Podstawowej w Żdanowie.

    – Szkoły Podstawowej w Wysokiem.

    – Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej.

    – Szkoła Podstawowa w Mokrem.

    – Szkoła Podstawowa w Sitańcu.

    Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Obecnym sprzedawcą energii jest PGE Obrót S.A. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 1 do SIWZ.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 272 685.47 PLN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-04-01
    End: 2018-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży: aktualny odpisu z właściwego rejestru (w ramach potwierdzenia posiadania kompetencji, o których mowa w części IV A: Kompetencje pkt.1 JEDZ) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. a) aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (w ramach potwierdzenia posiadania kompetencji, o których mowa w części IV A: Kompetencje pkt.2 JEDZ).


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży: b) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 0,5 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w ramach potwierdzenia posiadania kompetencji, o których mowa w części IV C: Zdolność techniczna i zawodowa pkt.1 b) JEDZ).


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 4 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-23
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-23
   Local time: 12:15
   Place:

   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2018 r. godz. 12:15 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego - New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180A, 04-464 Warszawa, pok. 214.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  W dziale V SIWZ zostały określone warunki udziału w postępowaniu.

  W dziale VI SIWZ zostały wskazane podstawy wykluczenia.

  W dziale VII SIWZ wskazany został wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

  Zamawiający wymaga niesienia wadium, szczegóły zostały określone w dziale IX SIWZ.

  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp (zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów.

  Oferta powinna zawierać:

  1) Formularz oferty (zał. nr 2 do SIWZ) wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SIWZ, z podaniem:

  a) Imienia i nazwiska, nazwy (Firmy) oraz adresu (siedziby), a także nr faksu i adresu e-mail Wykonawcy,

  b) Przedmiotu zamówienia oraz wartości zamówienia wyrażonej liczbowo i słownie kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT), obejmującej całkowity koszt realizacji zamówienia,

  c) Terminu wykonania,

  2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zał. nr 3 do SIWZ)

  3) Informacji o podwykonawstwie wg. zał. nr 8 do SIWZ (jeżeli wykonawca przewiduje podwykonawstwo w przeciwnym wypadku zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia.)


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

   Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

   Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-07

Other tenders from Poland за for this period

Desktop computer Source: TED

X-ray devices Source: TED

Furniture Source: TED

Solar collectors for heat production Source: TED

Software package and information systems Source: TED