Research and experimental development services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Number: 7719949
Publication date: 13-02-2018
Contract value: 428 000 (USD)
Price original: 1 557 064 (PLN)

Source: TED
Deadline: 43 days
Descripition in original language
Tags: Experimental development services Research services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
   ul. Wojewódzka 19
   Katowice
   40-026
   Poland
   Telephone: +48 326038719
   E-mail: zamowienia@gpw.katowice.pl
   Fax: +48 326038634
  2. Joint procurement
  3. Communication
   Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at
   www.gpw.katowice.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Water
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody i algorytmu zarządzania ryzykiem w ramach projektu: "Prace badawczo-rozwojowe (...)". Pełna nazwa postępowania jak w pkt II.1.4)


    Reference number: OZ/322/ /2018
   2. Main CPV code:
    73100000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest:

    Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody i algorytmu zarządzania ryzykiem w ramach projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1 557 063.99 PLN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    73110000, 73000000, 73300000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Prace badawczo-rozwojowe dotyczą obiektów Zamawiającego zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.

    Uczestnictwo w Zespołach Zamawiającego ds. Projektu: siedziba Zamawiającego.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiot zamówienia podzielono na: Etap I i Etap II.

    Zakres zamówienia w ramach Etapu I obejmuje w szczególności:

    I. Opracowanie modeli matematycznych predykcji jakości wody w zmiennych warunkach eksploatacyjnych:

    1. Opracowanie wieloparametrycznych formuł predykcji jakości wody, w tym:

    a) wyznaczenie wskaźnika jakości wody;

    b) budowa modeli matematycznych predykcji jakości wody z wykorzystaniem narzędzi statystycznych;

    c) weryfikacja opracowanych modeli, o których mowa w punkcie b) powyżej;

    2. Budowa, kalibracja i walidacja numerycznego modelu symulacyjnego w reprezentatywnej strefie zasilania w oparciu o przekazany przez Zamawiającego skalibrowany model hydrauliczny w pakiecie symulacyjnym, w tym:

    a) budowa numerycznego modelu symulacyjnego jakości wody;

    b) kalibracja i walidacja opracowanych modeli jakościowych.

    II. Opracowanie algorytmu zarządzania ryzykiem dostaw wody do konsumenta o wymaganej jakości, w tym:

    1. Budowa wieloczynnikowych matryc ryzyka bezpieczeństwa dostaw wody.

    Wykonawca zobowiązany jest do:

    a) klasyfikacji ryzyk;

    b) budowy wieloparametrycznej matrycy ryzyka;

    c) kategoryzacji ryzyka do klas ryzyka;

    d) opracowania procedur działań zaradczych.

    2. Budowa algorytmu zarządzania ryzykiem.

    Zakres zamówienia w ramach Etapu II obejmuje w szczególności:

    I. Zintegrowanie modeli do zarządzania ryzykiem i predykcji jakości wody w postaci równań matematycznych, które będą pozwalały na wykonanie ich weryfikacji na danych historycznych pod kątem poprawności przetwarzania danych i ich implementację do środowiska informatycznego,

    II. Zoptymalizowanie modeli matematycznych pod kątem przepływu danych i przy uwzględnieniu rekomendacji Zamawiającego dotyczących ich implementacji do środowiska informatycznego.

    W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do uczestniczenia w spotkaniach Zespołu Zamawiającego odpowiedzialnego za Projekt, na zasadach określonych w § 4 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.

    Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

    Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny w zakresie usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i na ich podstawie wykonania dedykowanego systemu informatycznego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. do zarządzania ryzykiem i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

    Wpływ dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia, określenie warunków umowy:

    Informacje uzyskane podczas dialogu technicznego wpłynęły na:

    — doprecyzowanie poszczególnych etapów Projektu,

    — określenie szacunkowego czasu potrzebnego do zrealizowania poszczególnych etapów Projektu,

    — podzielenie zadań w ramach realizacji Projektu.

    Informacje dotyczące dialogu technicznego dostępne są pod linkami:

    https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/11_05_2017_15_1050739981/ogloszenie-o-dialogu-technicznym.pdf (ogłoszenie o dialogu technicznym);

    https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/11_05_2017_15_1050739981/informacja-o-zakonczeniu-dialogu-technicznego.pdf (informacja o zakończeniu dialogu);

    Oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ.

    Informacje zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane przez Wykonawcę w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    Wykonawca w celu pozyskania tych informacji winien przekazać Zamawiającemu oryginał oświadczenia o zachowaniu poufności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ i wskazać adres e-mail, na który zostanie przesłane hasło (kod) dostępu do treści objętych Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

    Szczegółowe informacje dot. składania oświadczenia o zachowaniu poufności zawarte zostały w Rodziale IV ust. 12 SIWZ.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 557 063.99 PLN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2020-01-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Nr projektu RPSL.01.02.00-24-0634/17
   13. Additional information:

    Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 31.1.2020 r., w tym:

    1.Etap I do 28.2.2019 r.,

    2.Etap II do 28.2.2019 r.,

    3.uczestnictwo Wykonawcy w spotkaniach Zespołu Zamawiającego do 31.1.2020 r., z uwzględnieniem terminów pośrednich, tj. zgodnie z „Ramowym Harmonogramem Postępu Prac”, który stanowi Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1.Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunku udziału w tym zakresie.

    2.Podstawy wykluczenia z postęp.

    2.1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postęp. z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Ustawy, z zastrzeżeniem zawartym w Rozdziale V ust.6 p.1) SIWZ.

    2.2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy. Zam. wykluczy z postępowania Wyk.:

    W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dn. 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.2344 z późn. zm.) – art. 24 ust 5 pkt 1) Ustawy;

    3.Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany przed udzieleniem zamówienia do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących ośw. lub dokum. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

    3.1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

    3.2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy;

    3.3) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

    3.4) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

    4.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zam. na stronie internet. informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wyk. może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. o udziel. zam.

    5.Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa:

    5.1.) w p.3.1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy,

    5.2) w p.3.2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

    6.Dokumenty o których mowa w p.5 pp. 5.1) i 5.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

    7.Pozostałe zapisy w p.III.1.3) ogłoszenia w polu - "Minimalny poziom ew. wymaganych standardów".


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunku udziału w tym zakresie.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1.Wyk. ubieg. się o zam. powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty: 1) pracę badawczą z zakresu eksploatacji infrastruktury technicznej przedsiębiorstw wodociągowych lub wodociągowo-kanalizacyjnych, analiz niezawodności bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę lub analiz zmian jakości wody w systemie dystrybucji, oraz 2) pracę polegającą na wykonaniu analizy lub ekspertyzy lub prowadzeniu badania z zakresu eksploatacji systemów wodociągowych lub wodociągowo-kanalizacyjnych.

    2.Wyk. ubieg. się o zam. powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:

    1) Ekspertem (dalej Eks.) ds. niezawodności i ryzyka systemów zaopatrzenia w wodę osobą będącą autorem/współautorem co najmniej 8 artykułów (w tym co najmniej 3 artykuły opublikowane w części A wykazu czasopism naukowych) z zakresu analizy niezawodności i ryzyka eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę; „wykaz czasopism naukowych” oznacza wykaz ustanowiony na podstawie aktualnego komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, na dzień opublikowania artykułu.

    2) Eks. ds. modelowania matematycznego jakości wody osobą będącą autorem/współautorem co najmniej 3 artykułów opubl. w czasopiśmie naukowym lub tekstów referatu opubl. w materiałach konferencyjnych lub wystąpień podczas konferencji naukowej z zakr. modelowania matematycznego jakości wody (3 z ww. elementów w dowolnej kombinacji np.1 artykuł i 2 teksty lub 2 wystąpienia i 1 tekst).

    3) Eks. ds. eksploatacji układów technologicznych uzdatniania wody wraz z procedurami analizy ryzyka procesów modernizacji tych układów osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji układów technologicznych uzdatniania wody wraz z procedurami analizy ryzyka procesów modernizacji tych układów.

    4) Eks. ds. wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem dostaw wody osobą posiadającą doświadczenie w pracach zespołów/komisji ds. wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem dostaw wody w co najmniej jednym przedsiębiorstwie wodociągowym lub wodociągowo-kanalizacyjnym.

    5) Eks. ds. wykorzystania metody FTA oraz metody ETA osobą będącą autorem/współautorem co najmniej jednej pracy naukowej z wykorzystaniem drzew logicznych w analizie eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę metodą FTA oraz metodą ETA.

    6) Eks. ds. wykorzystania narzędzi statystycznych osobą będącą autorem/współautorem co najmniej jednej publikacji w czasopiśmie naukowym lub skrypcie naukowym lub wystąpienia podczas konferencji naukowej w zakr. tworzenia co najmniej jednego modelu matematycznego predykcji jakości wody z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.

    3. Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany przed udziel. zam. do zł. w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie. spełniania ww warunków:

    3.1.Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (...) - dot. p.1.

    3.2.Wykaz osób skierowanych przez wyk. do realizacji zam. publ., w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z inf. na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dot. p.2.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Uzupełnienie do p. III.1.1) i III.1.3) ogłoszenia:

    1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa p. III.1.1) pp. 5 ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia p.III.1.1) pp.6 ogłoszenia stosuje się odpowiednio.

    2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w p. III.1.1) pp. 3.1) ogł., składa dokument, o którym mowa w p. III.1.1.) pp. 5.1) ogłoszenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia p.III.1.1) pp.6 stosuje się odpowiednio.

    3. Dowodami, o których mowa w p. III.1.3) pp. 3.1). ogłoszenia są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia nie stanowi świadczenia okresowego oraz ciągłego.

    4.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa w p.III.1.3) pp.2 ogłoszenia.

    5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnianie warunków udziału w postępowaniu mogą wykazać łącznie. Brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

    6. Z przyczyn technicznych, z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, nie wszystkie informacje mogą być zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu. Pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu, podstawach wykluczenia z postępowania oraz dokumentach i oświadczeniach wymaganych w postępowaniu zawiera Rozdział V i VI SIWZ, której treść udostępniono na stronie internetowej pod adresem: http://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wys.: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

    2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:

    2.1.pieniądzu;

    2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    2.3.gwarancjach bankowych;

    2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych;

    2.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U.z2016r poz.359 z późn.zm.).

    3.Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert określonym w p. IV.2.2) ogłoszenia.

    4.Szczegółowe zasady wnoszenia wadium w formie pieniężnej i niepieniężnej określa ust. 4 i 5 Rozdziału VIII SIWZ.

    5.Pozostałe uregulowania dot. wadium zawiera ust. 6-12 Rozdziału VIII SIWZ.

    6.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Wynagr. Wyk. płatne będzie fakturami częściowymi za faktycznie wykonane prace, potw. Protokołem Odbioru Prac podpisanym przez Zam. bez zastrzeżeń. W fakturach wyst. do czasu zakończenia realizacji Etapu II, Wyk. każdorazowo uwzględni także wynagrodzenie za udział w spotkaniach z Zespołem Zam., które odbyły się do czasu wyst. danej faktury, a wyliczone według zasad określonych w par.9 ust.3 Umowy. Natomiast za udział w spotkaniach z Zespołem Zam., które będą miały miejsce po zakończeniu realizacji Etap II potw. Protokołem Odbioru Prac podpisanym przez Zam. bez zastrzeżeń, Wyk. wystawi odrębną fakturę VAT po dniu 31.1.2020 r. Zapłata należności nastąpi przelewem na rach. bank. Wyk. wsk. na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zam. prawidł. sporządzonej faktury. Fakturę VAT, w formie pisemnej, należy dostarczyć do siedziby Zamawiaj. Zam. nie wyraża zgody na przesyłanie faktur w postaci elektronicznej. Rozlicz. finansowe pom. Zam. a Wyk. dokonywane będą w polskich złotych.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

    1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    1.Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

    2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) Ustawy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-04-03
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-04-03
   Local time: 10:30
   Place:

   Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 58 (IV p.) w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 31.1.2020 r., w tym:

  1.Etap I do 28.2.2019 r.,

  2.Etap II do 28.2.2019 r.,

  3.uczestnictwo Wykonawcy w spotkaniach Zespołu Zamawiającego do 31.1.2020 r., z uwzględnieniem terminów pośrednich, tj. zgodnie z „Ramowym Harmonogramem Postępu Prac”, który stanowi Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu nr 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: uzp@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu nr 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: uzp@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej (dalej ŚOP) szczegół. regulują przepisy działu VI Ustawy (art. 179–198g Ustawy).

   2.ŚOP określone w dziale VI Ustawy przysługują Wyk., uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów Ustawy.

   3.ŚOP wobec ogłoszenia o zam. oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP, prowadzoną przez Prezesa UZP.

   4.Terminy wn. odwołań:

   4.1.Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania inf. o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

   4.2.Odwołanie wobec treści ogł. o zam. oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się: w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZ.U.U.E lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

   4.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. powyżej wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Ustawy czynności Zam. podjętej w postępowaniu o udzielenie zam. lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

   5.1.Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, Zam., której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   5.2.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   5.3.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

   5.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   6.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   6.1.W postęp. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dn. 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.

   6.2.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

   6.3.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dn. 17 listopada 1964r.–Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

   6.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

   6.5.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żadaniami.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej (dalej ŚOP) szczegół. regulują przepisy działu VI Ustawy (art. 179–198g Ustawy).

   2.ŚOP określone w dziale VI Ustawy przysługują Wyk., uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów Ustawy.

   3.ŚOP wobec ogłoszenia o zam. oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP, prowadzoną przez Prezesa UZP.

   4.Terminy wn. odwołań:

   4.1.Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania inf. o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

   4.2.Odwołanie wobec treści ogł. o zam. oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się: w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZ.U.U.E lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

   4.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. powyżej wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Ustawy czynności Zam. podjętej w postępowaniu o udzielenie zam. lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

   5.1.Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, Zam., której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   5.2.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   5.3.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

   5.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   6.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   6.1.W postęp. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dn. 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.

   6.2.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

   6.3.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dn. 17 listopada 1964r.–Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

   6.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

   6.5.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żadaniami.


   Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: uzp@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-09

Other tenders from Poland за for this period

Engineering design services Source: TED

Services of industrial workers Source: TED

Steam-generating boilers Source: TED

Thermal insulating material Source: TED

Parts of conveyors Source: TED