Electricity, heating, solar and nuclear energy

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Tramwaje Śląskie S.A.
Number: 7720013
Publication date: 13-02-2018
Source: TED
Deadline: 30 days
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment solar and nuclear energy Electricity Energy

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Tramwaje Śląskie S.A.
   ul. Inwalidzka 5
   Chorzów
   41-506
   Poland
   Telephone: +48 322466061
   E-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl
   Fax: +48 322510096
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.tram-silesia.pl
   Additional information can be obtained from Tramwaje Śląskie S.A.
   ul. Inwalidzka 5
   Chorzów
   41-506
   Poland
   Contact person: 41-506
   Telephone: +48 322466061
   E-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl
   Fax: +48 322510096
   Internet address(es):
   Main address: www.tram-silesia.pl

   Tramwaje Śląskie S.A.
   ul. Inwalidzka 5
   Chorzów
   41-506
   Poland
   Contact person: 41-506
   Telephone: +48 322466061
   E-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl
   Fax: +48 322510096
   Internet address(es):
   Main address: www.tram-silesia.pl
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Urban railway, tramway, trolleybus or bus services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.6.2018 r. do 31.5.2019 r.


    Reference number: GT/91/2018
   2. Main CPV code:
    09300000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa do obiektów Tramwajów Śląskich S.A. i PKM Katowice Sp. z o.o., w okresie od 1.6.2018 r. do 31.5.2019 r. energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.4.1997 r. (Dz. U. z 2017, poz.220 z późniejszymi zmianami).


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa do obiektów Tramwajów Śląskich S.A. i PKM Katowice Sp. z o.o., w okresie od 1.6.2018 r. do 31.5.2019 r. energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.4.1997 r. (Dz. U. z 2017, poz.220 z późniejszymi zmianami) w szacowanej ilości:

    • Tramwaje Śląskie S.A. około 52 950 MWh, dla obiektów administrowanych przez Rejon nr 1 w Będzinie, Rejon nr 2 w Katowicach, Rejon nr 3 w Bytomiu, Rejon nr 4 w Gliwicach oraz ZUR w Chorzowie (stanowiących komórki organizacyjne tegoż zamawiającego).

    • PKM Katowice Sp. z o.o. około 850 MWh.

    Wymagane oferty dotyczące zakupu energii.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-06-01
    End: 2019-05-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    I. Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 22a-22d, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną umowę generalną z Tauron Dystrybucja S.A. (OSD) o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

    Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu (zwanego w skrócie JEDZ) sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w części IV JEDZ.

    II.

    1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

    1.1. koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    I. Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 22a-22d, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 6 000 000,00 PLN.

    Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu (zwanego w skrócie JEDZ) sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja B pkt. 6 Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

    II.

    1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowaw niniejszym ogłoszeniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jegoczęści, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innychpodmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust 4 ustawy Pzp.

    4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

    5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

    5.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

    Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 5 Zamawiający dopuszcza złożenia przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp. Ponadto, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie przesłanki określonej w art.24 ust.5 pkt 1 Pzp.

    II.Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu(JEDZ) sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

    III.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

    1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    2.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

    3.oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

    4.oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

    5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

    1)pkt1-składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp.

    2)pkt 2-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    6.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

    7.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt1, składa dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt1 w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

    8.Dokumenty, o których mowa w pkt 5,6 oraz 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    I. Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 22a-22d, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli udokumentuje wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej o wartości minimum 6 000 000,00 PLN.

    Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu (zwanego w skrócie JEDZ) sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja C pkt. 1b) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

    II.

    1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

    1.1 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    III.

    1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innychpodmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególnościprzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzebyrealizacji zamówienia.

    3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust 4 ustawy Pzp.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 360 000,00 PLN. (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

    2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

    3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    1)pieniądzu;

    2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    3)gwarancjach bankowych;

    4)gwarancjach ubezpieczeniowych;

    5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zmianami).

    4.O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data księgowania środków na rachunku Zamawiającego.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowę regulującą współpracę tych wykonawców. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,wobec żadnego z wykonawców nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia,o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13–23 i ust.5 pkt 1,z zastrz. art 133 ust 4 Pzp. Warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.1.1 ogłoszenia musi spełniać każdy z Wykonawców natomiast pozostałe warunki określone w Sekcji III będą oceniane łącznie.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-21
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-05-19
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-21
   Local time: 12:15
   Place:

   Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, sala konferencyjna, piętro I.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  I. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy składane wraz z ofertą.

  1. Ofertę stanowią oryginał wypełnionego Formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami tj.:

  1.1. Oświadczenie/oświadczenia JEDZ;

  1.2. Formularz cenowy;

  1.3. Zobowiązanie, podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  1.4.Dowód wniesienia wadium tj.:oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do zamawiającego wadium w formie niepieniężnej;

  1.5. Stosowne pełnomocnictwo w przypadku,gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oświadczenia JEDZ;

  1.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,z którego powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  II. Oświadczenie JEDZ

  1. Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt I ppkt 1.1 Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

  2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  3. Wykonawca, który celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów w rozumieniu art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

  III. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.

  1. Zamawiający informuje,że Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni),aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, wymienionych w Sekcji III, potwierdzających okoliczności,o których mowa w art. 25 ust.1 oraz w celu uczynienia zadość obowiązkom określonym w art. 22a ustawy Pzp.

  2. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale (dotyczy to w szczególności oświadczenia JEDZ, zobowiązania do udostępnienia zasobów, przynależności do grupy kapitałowej oraz oświadczeń wymienionych w Sekcji III.) Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, przy czym obowiązująca będzie treść w języku polskim.

  IV. Termin związania ofertą określony w Sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni.

  V. Na podstawie art. 16 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr DO/44/18 z dnia 31.1.2018 r., do przeprowadzenia postępowania dla wspólnych Zamawiających zostały upoważnione Tramwaje Śląskie S.A. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte odrębne umowy.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Odwołanie wnosi się w terminie:

   1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 4 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostałyprzesłane w inny sposób.

   2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaspecyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenialub specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

   3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąćwiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia-dotyczy czynności innych niż określonew punkcie 1 i 2.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Odwołanie wnosi się w terminie:

   1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 4 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostałyprzesłane w inny sposób.

   2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaspecyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenialub specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

   3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąćwiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia-dotyczy czynności innych niż określonew punkcie 1 i 2.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-09

Other tenders from Poland за for this period

Special-purpose motor vehicles Source: TED

Mineral water Source: TED

High-voltage cable Source: TED

Sleepers Source: TED

Luncheon vouchers Source: TED