Surveillance and security systems and devices

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Ministerstwo Sprawiedliwości
   Al. Ujazdowskie 11
   Warszawa
   00-567
   Poland
   Telephone: +48 225212697
   E-mail: Paulina.Gecyngier@ms.gov.pl
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/aktualne---wszczete/
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Other activity: Resort Sprawiedliwości
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Usługa eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego


    Reference number: BA-F-II-3710-2/18
   2. Main CPV code:
    35120000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest Usługa eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego.

    Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II i III SIWZ.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Polska.


   4. Description of the procurement:

    1.1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego w zakres, którego wchodzi:

    1.1.1. Modyfikacja Aplikacji sde24.pl obejmująca swym zakresem wymagania wskazane w pkt. 5 Załącznika nr 2A do Umowy – „Modyfikacje”;

    1.1.2. Modyfikacja Aplikacji SDE24 o łącznej pracochłonności nieprzekraczającej 6 000 roboczogodzin zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Umowy – „Instalacja poprawek i modyfikacji”;

    1.1.3. Najem Urządzeń monitorujących na okres ostatnich 49 i pół miesiąca obowiązywania umowy, licząc od dnia 15.8.2018 roku, w tym:

    a) 7000 sztuk Nadajników;

    b) 650 sztuk Nadajników z funkcją lokalizacji GPS;

    c) 7000 sztuk Rejestratorów stacjonarnych;

    d) 650 sztuk Rejestratorów przenośnych;

    e) 50 kompletów Narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych do obsługi Urządzeń monitorujących.

    1.1.4. Dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz przekazanie elementów Infrastruktury techniczno-systemowej, wraz z gwarancją zgodnie z postanowieniami zawartymi w Załączniku nr 2C do Umowy – „Wymagania dotyczące nowej infrastruktury techniczno-systemowej Systemu SDE”.

    1.1.5. Najem, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie oraz uruchomienie elementów Infrastruktury techniczno-systemowej, wraz z gwarancją zgodnie z postanowieniami zawartymi w Załączniku nr 2C do Umowy – „Wymagania dotyczące nowej infrastruktury techniczno-systemowej Systemu SDE”:

    a) system telekomunikacyjny;

    b) 25 sztuk drukarek laserowych,

    c) 1 sztuka urządzenia wielofunkcyjnego.

    1.1.6. Wykonywanie przeglądów, konserwacji, serwisu oraz aktualizacji Oprogramowania standardowo/narzędziowego Infrastruktury techniczno-systemowej;

    1.1.7. Uruchomienie i utrzymanie łączy internetowych, łączy sieci mobilnej z Urządzeniami monitorującymi oraz łączy sieci mobilnej z Zespołami terenowymi określonych w Załączniku nr 2C do Umowy – „Wymagania dotyczące nowej infrastruktury techniczno-systemowej Systemu SDE”;

    1.1.8. Uruchomienie i utrzymanie stacjonarnych łączy telekomunikacyjnych na potrzeby obsługi Systemu Dozoru Elektronicznego określonych w Załączniku nr 2C do Umowy – „Wymagania dotyczące nowej infrastruktury techniczno-systemowej Systemu SDE”.

    1.1.9. Przygotowanie i zrealizowanie szkoleń dla Użytkowników Centrali monitorowania, Zespołów terenowych oraz Administratorów Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy – „Szkolenia”.

    Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II i III SIWZ.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 53
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

    2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

    3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

    5. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

    5.5.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

    1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

    5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

    6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

    7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

    Część dalsza w sekcji III.1.2) Ogłoszenia.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

    9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

    5.5.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.5.1. Ogłoszenia (Sekcja III.1.1)

    1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

    2) pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

    5.5.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 5.5.2.1) i pkt 5.5.2.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.5.2.2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

    5.5.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 5.5.3. stosuje się.

    5.5.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

    5.5.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt5.5.1.1), składa dokument, o którym mowa w pkt 5.5.2.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    Część dalsza w sekcji III.1.3) Ogłoszenia.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    5.5.7 Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następniezbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu.

    6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

    1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

    2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem odpowiednio informacji dot. przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

    Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

    1.2.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (świadczonych, realizowanych), tj. aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje) następujące usługi i dostawy:

    1.2.1.1. co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na wykonywaniu modyfikacji i ich wdrażaniu jako nowych wersji systemu informatycznego rozproszonego wraz ze świadczeniem wsparcia przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy dla jednego systemu informatycznego, działającego w co najmniej 100 lokalizacjach, w architekturze centralnej dla co najmniej 2 000 użytkowników, gdzie platforma serwerowa i oprogramowanie aplikacyjne zostało zainstalowane w jednej lokalizacji a funkcjonalność aplikacji dostępna jest przez przeglądarki internetowe w pozostałych lokalizacjach, o wartości usługi (bez wartości dostaw sprzętu) nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN brutto łącznie.

    Zamawiający dopuszcza realizację usługi poprzez jedną lub wiele umów;

    1.2.1.2. co najmniej 2 dostaw lub 2 najmów lub 2 dzierżaw lub 2 leasingów urządzeń służących do monitoringu elektronicznego. Wartość wykonanych lub wykonywanych umów

    W zakresie dostaw lub najmów lub dzierżaw lub leasingów nie może być mniejsza niż 2 000 000,00 PLN brutto łącznie.

    Zamawiający dopuszcza realizację dostaw lub najmów lub dzierżaw lub leasingów poprzez jedną lub wiele umów.

    1.2.2. Wykonawca przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania:

    Rola: Kierownik projektu.

    Minimalna liczba personelu: 1.

    Wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie: 1) Co najmniej 1 z poniższych certyfikatów:

    • Certyfikat PRINCE2 Practitioner lub równoważny.

    • Certyfikat PMP (Project Management Professional) lub równoważny.

    • Certyfikat wydany przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C lub równoważny.

    2) Wykształcenie wyższe.

    Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu lub koordynatora projektu w realizacji co najmniej 2 projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) dotyczących budowy systemów informatycznych, o wartości każdego z projektów co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto.

    Rola: Architekt systemów informatycznych.

    Minimalna liczba personelu: 2.

    Wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie: Wykształcenie wyższe.

    Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę architekta systemu informatycznego lub architekta systemowego lub głównego architekta w realizacji co najmniej 2 projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) dotyczących zaprojektowania, wykonania i wdrożenia systemu informatycznego, w ramach którego zintegrowane zostały wewnętrzne (eksploatowane przez zamawiającego) i/lub zewnętrzne (eksploatowane przez inne podmioty) systemy informatyczne w oparciu o standard SOA, a wartość każdego z projektów wynosiła co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto.

    Rola: Specjalista ds. bezpieczeństwa.

    Minimalna liczba personelu: 2.

    Wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie: 1) Co najmniej 1 z poniższych certyfikatów:

    • Certyfikat CISSP (Certified Information Systems Security Professional) lub równoważny.

    • Certyfikat CISA (Certified Information Systems Auditor) lub równoważny.

    • Certyfikat CompTIA Security+ lub równoważny.

    2) Wykształcenie wyższe.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Zgodnie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy.

    Dotyczy: III.1.3).

    Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę osoby odpowiedzialnej za projektowanie, wykonanie i wdrożenie rozwiązań bezpieczeństwa systemu informatycznego w realizacji co najmniej 2 projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) dotyczących zaprojektowania, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego, w ramach którego wdrożono komponenty odpowiedzialne za bezpieczeństwo dostępu do informacji, w tym zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, a wartości każdego z projektów wynosiła co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto.

    Rola: Analityk biznesowy.

    Minimalna liczba personelu: 2.

    Wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie: 1) Co najmniej 1 z poniższych certyfikatów:

    • Certyfikat CCBA (Certification.

    Of Competency in Business Analysis) lub równoważny.

    • Certyfikat CBAP (Certified Business Analysis Professional) lub równoważny.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-21
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-21
   Local time: 13:00
   Place:

   Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Podawcze, Warszawa, Al. Ujazdowskie 11.

   Dotyczy: III.1.3).

   2) Wykształcenie wyższe.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Dotyczy: III.1.3).

   Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę analityka biznesowego lub projektanta aplikacji w realizacji co najmniej 2 projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) dotyczących zaprojektowania, wykonania i wdrożenia systemów informatycznych, o wartości każdego z projektów co najmniej 5 000 000,00 złotych brutto.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Dotyczy: III.1.3).

  Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę analityka biznesowego lub projektanta aplikacji w realizacji co najmniej 2 projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) dotyczących zaprojektowania, wykonania i wdrożenia systemów informatycznych, o wartości każdego z projektów co najmniej 5 000 000,00 złotych brutto.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

   3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   5. Terminy wniesienia odwołania:

   5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

   5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.5.1. i 5.5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołaniewnosi się nie później niż w terminie:

   1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

   2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

   W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawyPzp.

   7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

   Za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

   2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

   3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   5. Terminy wniesienia odwołania:

   5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

   5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.5.1. i 5.5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołaniewnosi się nie później niż w terminie:

   1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

   2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

   W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

   6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawyPzp.

   7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

   Za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-08

Other tenders from Poland за for this period

Orthopaedic implants Source: TED

Simulators Source: TED

Medical equipments Source: TED

Medical equipments Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED