Sale of travel tickets and package tours services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
Number: 7753657
Publication date: 14-02-2018
Source: TED
Deadline: 12 days
Descripition in original language
Tags: Sale of travel tickets Travel services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   1. Baza Lotnictwa Transportowego
   PL
   ul. Żwirki i Wigury 1C
   Warszawa
   00-909
   Poland
   Contact point(s): 00-909
   Telephone: +48 261821316
   E-mail: 1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl
   Fax: +48 261821316
   Internet address(es):
   General address: www.1bltr.wp.mil.pl
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Obsługa biletowa zagranicznych podróży służbowych.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Zadanie nr 1 – Obsługa biletowa lotnicza, kolejowa, promowa zagranicznych podróży służbowych.

    Zadanie nr 2 – Zabezpieczenia podróży lotniczych dla reprezentacji Wojskowych Zespołów Sportowych.

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    63512000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość:

    1) Zadanie nr 1 – 68 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy zł.);

    2) Zadanie nr 2 – 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy zł.);

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Termin płatności faktur w ciągu maksimum 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Wykonawcy winni udokumentować posiadanie uprawnień poprzez posiadanie licencji IATA nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca będzie dysponował polisą ubezpieczeniową lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia:

    a) minimalna suma ubezpieczenia 3 400 000,00 PLN – dotyczy złożenia oferty na zadanie nr 1;

    b) minimalna suma ubezpieczenia 400 000,00 PLN – dotyczy złożenia oferty na zadanie nr 2;

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie obsługi biletowej w okresie ostatnich 3 lat, (jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie):

    — 3 usługi o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto każda, z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców - wymagane przy złożeniu oferty na zadanie nr 1,

    — 3 usługi, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN brutto każda, z podaniem, przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców - wymagane przy złożeniu oferty na zadanie nr 2.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    3/2018

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: yes
    Prior information notice
    Notice number in the OJEU: 2017/S 229-478415 of 29.11.2017
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    08.03.2018 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Poland
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 08.03.2018 12:15
    Place:

    00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Zamawiający przewiduje udzielić na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług z zamówienia podstawowego.

   Na podstawie art. 67 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielenia usług dodatkowych maksymalnie do 30 % wartości brutto zamówienia podstawowego na zasadach określonych w zawartej umowie.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Krajowa Izba Odwoławcza
    ul. Postępu 17a
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Contact point(s): 02-676
    Telephone: +48 224587801
    E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
    Fax: +48 224587800
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Krajowa Izba Odwoławcza
    ul. Postępu 17a
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Contact point(s): 02-676
    Telephone: +48 224587801
    E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
    Fax: +48 224587800
  5. Date of dispatch of this notice
   12.02.2018

Other tenders from Poland за for this period

Credit granting services Source: TED

Repair and maintenance services of warships Source: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Source: TED

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services Source: TED

Audio-visual equipment Source: TED