Unleaded petrol

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
   ul. Podwale 31-33
   Wrocław
   50-040
   Poland
   Telephone: +48 713404323
   E-mail: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
   Fax: +48 713402454
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.dolnoslaska.policja.gov.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   National or federal agency/office
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Sukcesywne dostawy paliw silnikowych do służbowej stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu


    Reference number: PU-2380-015-024-011/2018/ML
   2. Main CPV code:
    09132100
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1.1 Zam. wymaga dostarczenia paliwa spełniającego niżej wskazane wymagania:

    a) wymagania obowiąz. PN przenoszących europejskie normy:

    — benzyna bezołowiowa (zgodna z PN-EN 228:2006 - „Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań”),

    — olej napędowy (zgodna z PN-EN 590:2006 - „Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań”).

    b) Wymagania jakościowe zgod. z aktualnymi wymagan. określ. w Rozp. Ministra Gospodarki z 9.10.2015 r. w spr. wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).

    c) Przedmiot dostawy musi pochodzić z bieżącej produkcji. Data produkcji oferowanych produktów nie powinna być starsza niż 3 miesiące, licząc wstecz od dnia dostawy, bez komponentów pochodzących z regeneracji produktów przepracowanych i/ lub dodatków mogących spowodować niedotrzymanie okresu gwarancyjnego, co powinno być odzwierciedlone w dokumentach dostawy.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    09134100
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Stacja Paliw Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przy ul. Połbina 1.


   4. Description of the procurement:

    Dostawy realizowane będą sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w ilości: Pb95 do 315,0 m3 (benzyna silnikowa bezołowiowa) i do 627,0 m3 (olej napędowy) przez 24 miesiące od daty podpisania umowy.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia nie jest przeznaczony do użytku osób fizycznych i ma wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych.

    Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium: 100 000,00 PLN.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    I. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz

    II. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zmianami).

    Zam. nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

    6) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. procedurę odwróconą, uregulowaną w art. 24 aa ustawy Pzp, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

    Ocena braku podstaw do wykluczenia będzie odbywać się dwuetapowo i będzie dot. jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

    6.1. Etap I: Wszyscy wykonawcy składają do oferty JEDZ, w zakresie określonym przez Zamawiającego, jednakże ocena wstępna (dokonywana na podstawie JEDZ) braku podstaw do wykl. oraz spełn. warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie wyłącznie w odniesieniu do Wyk. którego oferta została najwyżej oceniona. Ocena JEDZ będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    W JEDZ Wyk. wypełnia:

    Część II sekcja A, B, D w pola, które nie są przekreślone,

    Część III sekcja A, B, C, D w polach, które nie są przekreślone,

    Część IV sekcja alfa (ogólne oświadczenie).

    Część VI oświadczenia końcowe (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać).

    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza informację o podwykonawcach w JEDZ (część II lit. D w JEDZ).

    6.2. Etap II: zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem przepisów art. 26 ust. 6 i 7 ustawy Pzp. Dokumenty i oświadczenia wskazano w Rozdziale X pkt II SIWZ.

    6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

    Dokumenty i oświadczenia, składane na wezwanie Zam. potwierdzające spełn. war. udz. w postęp. oraz brak podstaw do wykl.:

    1. Warunki udziału w postępowaniu:

    Zgodnie z §2 ust. 1 Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w spr. rodzajów dokumentów jakich może żądać Zam. od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona wymagane jest, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, przedstawienie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zmianami).

    Cd. w Sekcji III.1.2).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie określa warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    Cd. z Sekcji III.1.1) Ogłoszenia:

    II.2 Brak podstaw wykluczenia:

    Zgodnie z §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona wymagane jest, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, przedstawienie:

    2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    2.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ);

    2.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ);

    3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale X pkt 2.1-2.3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

    W przypadku wskazania dostępności dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze je samodzielnie z tych baz danych. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne (§10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126)). Zaleca się aby wskazanie, skorzystania z tej możliwości umieszczone było w JEDZ (Oświadczenia końcowe w JEDZ).

    4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa - w przypadku dokumentu, o którym mowa w pkt 2.1. - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

    5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 (powyżej) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Cd. Sekcji III.1.1) Ogłoszenia:

    6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie, o którym mowa w pkt 5 stosuje się odpowiednio.

    7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

    8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale VII pkt 2 pkt 2.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w Rozdziale X pkt II pkt 4 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

    Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych.

    Cd. z Sekcji III.1.1) Ogłoszenia:

    7) Informacja dla wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

    7.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany wskazać w ofercie (JEDZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podać firmy podwykonawców. (część II lit. D w JEDZ). W przypadku braku takiej informacji w ofercie, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zamierza wykonać zamówienie bez udziału podwykonawców.

    8) Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

    8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach (pojęcie stosowne sytuacje oznacza spełnienie warunków, o których mowa w pkt 8.2-8.4) oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - propozycję zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązane złożone w innej formie niż proponowana w zał. nr 6 do SIWZ musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje.

    8.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

    8.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

    8.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

    8.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

    1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

    2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, wymagane do realizacji zamówienia.

    8.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów zawierające informacje wymagane w części II sekcje A i B, w części III (podstawy wykluczenia) Takie formularze powinny być wypełnione i podpisane przez podmioty trzecie.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Cd. z Sekcji III.1.1) Ogłoszenia:

    9) Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).

    9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    9.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5, tj. przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych na podstawie art. 11 w związku z art. 10 Ustawy z dnia 16.7.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

    9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ (w zakresie określonym dla Wykonawcy samodzielnego). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia Zamawiający określił w Istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załączniki numer 4 do SIWZ.

    2) Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z treścią Istotnych postanowień umowy i zaakceptować wszystkie zawarte w nich postanowienia oraz uwzględnić w cenie oferty. Wykonawcy są zobowiązani zagwarantować zachowanie warunków i wymagań dotyczących realizacji zamówienia uregulowanych w Istotnych postanowieniach umowy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-28
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-28
   Local time: 11:15
   Place:

   Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, pokój 130.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia nie jest przeznaczony do użytku osób fizycznych i ma wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych.

  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium: 100 000,00 PLN.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

   Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

   Lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1 Ustawy). Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dnia od dnia, w którym powzięto lub.

   Przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   Ponadto odwołania przysługuje od okoliczności wskazanych w art. 182 ust. 4 ustawy.

   Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

   Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

   Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

   Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

   Lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1 Ustawy). Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dnia od dnia, w którym powzięto lub.

   Przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   Ponadto odwołania przysługuje od okoliczności wskazanych w art. 182 ust. 4 ustawy.

   Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

   Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-14

Other tenders from Poland за for this period

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Source: TED

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork Source: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED